بایگانی موضوعی برگه ها:دسته‌بندی نشده»

25

فوریه

روش تحقیــق در تاریــخ

اولین اثــری که در فکر تاریخ متون در تمدن اسلام میتوان یافت سیرت نویسی است ، سیرت نویسی به ذات خود از نظر روش عملی شامل دو جنبه مختلف است.
اول: روایات و اخباریکــه از زمان جاهلیت باقی مانده است ترتیب و اصلوب این گونه اخبار صورت خاص دارد و قاطعیت احادیث دوران های بعد ارتباط ندارد.
دوم: اخباریست که توسط صحابه و نزدیکان پیغمبر نقل شده است در این مورد نویسنده گان و دانشمندان عرب دقت بسیار کرده انــد تا که تا سرحد امکان از اشتباه و لغزش پرهیــز کنند.
در حقیقت تاریخ زندگانی پیغمبر اسلام و خلفای راشدین کاملاً با احادیث آمیخته است و تحت تاثیر همین اصلوب قرار دارد که روایات تاریخی را با احادیث گوناگون یکجا ذکر نموده انــد یا همان روش را نقل کــرده انـــد.
در تاریخ نویسی نیز روشی را که در تدوین حدیث بکار میرود مورد استفاده قرار داده اند روایات تاریخی مبنی بود به مشاعره عینی و یا نقل قول از معاصرین یا رساندن سلسله روایات به راوی اصلی در صورت اخیر روایات مربوط بود به سلسله روان نقد در تاریخ و روایت تاریخی در این نوع تاریخ نویسی مرعات نمی شد در سلسله اسناد مؤرخ بیشتر از قضاوت شخصی استفاده میکرد تحلیل و انتقاد و مقاسیه و مراجعه را بکار نمیبـــرد.

6

فوریه

ارزیابی از کارکردها تربیتی کشور

ارزیابی اوضاع تعلیمی تربیتی در دوره های گذشته
افغانستان در طول تاریخ گذشته دارای یک تاریخ درخشان میباشد. اولین مکتب در دوره امیر شیر علی خان تاسیس گرددید. و این یک پشرفت قابل توجه در عرصه معارف کشور بود، بعد از این دوره در دوره های بعدی مکاتب زیادی اعمار گردید و توجه دولت در عرصه رشت تعلیم و تربیه افزایش یافت با گذشت زمان سیستم درسی کشور روبه استاندار شدن میرفت و اولین لیسه در زمان حبیب الله خان تاسیس گردید همچنان ما در دوره نادرشاه میبینم که درس خوندن و مکتب رفتن یک اجبار بود، در دوره کمونستها همچنان توجه خاص بر معارف صورت گرفت. ادامه مطلب …