بایگانی موضوعی برگه ها:کتاب ها تاریخی»

5

فوریه

معرفی کتاب تاریخ سیستان

تاریخ سیستان تاریخ یک سرزمین است. نویسنده تاریخ را از زمان ساختنش به دست بانیان خودی تا خراب شدنش به دست مهاجمین بیگانه بیان کرده است .
کتاب با حمد خداوند آغاز می شود و مؤلف در چند صفحة نخست از برخی شخصیتهای باستانی یاد می کند. با بنا کردن سیستان وپس از ذکر فضایل سیستان و نام های سیستان و طریقت مردم سیستان اغاز می شود . به سرعت میرسد به دوره اسلام اما در اثنای این دوره تامل کوتاهی دارد بر حدیث نور مصطفا که در طول چند فصل ادامه دارد ادامه مطلب …